Historie van de Bemmel en Haalderenstichting

Bij haar testament van 17 september 1948 richtte mevrouw Miep Ratering Arntz – Rijssenbeek de “Bemmel en Haalderenstichting” op. Zij was de weduwe van Roland Ratering Arntz, die op 14 juli 1937 was overleden.

In dat testament was ook de inbreng naar de stichting van een belangrijk deel van haar vermogen geregeld. Ook de volledige statuten van de stichting waren in dat testament opgenomen, waaronder een bepaling dat toekomstige statutenwijzigingen slechts mogelijk waren na goedkeuring van de bisschop.

De belangrijkste doelstellingen waren bijdragen in de kosten van priesteropleidingen, steun voor missiewerk en steun voor oud-steenfabrieksarbeiders en grote arbeidersgezinnen.

Het bestuur van de stichting zou bestaan uit één persoon en wel haar neef Jan Poell, priester en zoon van de Bemmelse huisarts dokter Poell. Hij genoot haar onbegrensde vertrouwen en hoefde nauwelijks verantwoording af te leggen. Kon ook niet worden afgezet en mocht zijn eigen opvolger benoemen die dezelfde bevoegdheden zou krijgen. Wel zouden door de rechtbank een tweetal toezichthoudende regenten worden benoemd.

Miep Ratering Arntz - Rijssenbeek overleed in 1963 en vanaf dat moment waren de in het testament vastgelegde vermogensbestanddelen beschikbaar voor de stichting. Na het overlijden in 1972 van Jan Poell, die een buitengewoon integer beheer had gevoerd, trad de door hem als zijn opvolger aangewezen huishoudster An Kuif aan als bestuurder. Ook An Kuif heeft een zeer integer beheer gevoerd.

De toezichthoudende regenten waren echter nooit benoemd en op initiatief van An Kuif werd in 1978 voor het eerst een tweetal regenten benoemd, Wim Stoffels en Barthold van de Voordt, leden van het toenmalige R.K. kerkbestuur van de Donatusparochie in Bemmel. Deze drie mensen zijn in overleg gegaan met het bisdom over een aanpassing van de statuten. Na een langdurig traject werd in 1983 overeenstemming bereikt over o.m. de gewenste verbreding van de doelstelling.

Deze verbreding was vooral van belang voor het verenigingsleven in Bemmel, Haalderen en Ressen. Naast steun voor priesteropleidingen en missiewerk van de oorspronkelijke doelstelling werd toegevoegd de verlening van financiële steun aan sociale en culturele instellingen in Bemmel, Haalderen en Ressen.

Een tweede wijziging betrof de bestuurssamenstelling. Deze zou gaan bestaan uit vijf mensen, waarvan er drie door de bisschop en twee door de rechtbank zouden worden benoemd. In dat eerste bestuur in 1983 werden o.m. benoemd de eerdere bestuurder An Kuif als lid en de eerdere regenten Wim Stoffels als voorzitter en Barthold van de Voordt als lid.

Nadien zijn er verschillende bestuurswisselingen geweest. In 2003 overleed Wim Stoffels en hij werd als voorzitter opgevolgd door Henk de Ruijter. De andere bestuursleden op dat moment waren Barthold van de Voordt (vanaf 1978 als regent en vanaf 1983 als bestuurder), Maria Martens, Gerard Kruis en Jacques Klok (secretaris-penningmeester). Tot 2019 bleef dat bestuur ongewijzigd. Toen trad Gerard Kruis terug en in hetzelfde jaar overleed Jacques Klok. In de ontstane vacatures werd voorzien door benoeming van een tweetal mensen uit Bemmel en wel Ed Masselink als secretaris en Dorine Burmanje als penningmeester.

Tot 2007 kon de stichting rekenen op facilitaire, secretariële en administratieve steun van het bisdom. Sindsdien zijn archivering, secretariaat en financiële administratie onderdeel van de taakverdeling binnen het bestuur. Sinds enkele jaren is ook de vergaderlocatie verplaatst van Zeist (Dijnselburg) naar Bemmel.

De stichting beschikt over een vermogen dat statutair waardevast in stand moet worden gehouden. Het rendement van het vermogen mag worden ingezet voor de statutaire doelstelling. Daartoe komt het bestuur drie tot viermaal per jaar bij elkaar. Vanaf 1985 t/m 2020 is in totaal rond € 3.6 miljoen aan binnen de doelstellingen vallende organisaties toegekend. Gaandeweg is in de loop der jaren een steeds groter deel van de te besteden middelen beschikbaar gekomen voor het lokale vrijwilligerswerk.

Volgende vergaderingen: